100_7416

Краток опис на проектот:

Клиент: Општина Битола
Локација:   с. Лавци, Општина Битола

Рехабилитација и адаптација на локален пат во с.Лавци