Политика за упроавување со квалитетот на животната средина

Политиката за управување на квалитетот и заштита на животната средина на БВ ИНЖЕНЕРИНГ – Битола, е заснована на посветеноста на целиот персонал кон задоволување на потребите и очекувањата на купувачите преку следните постулати: