Костал Македонија ДООЕЛ Охрид

Реконструкција на асфалтирани површини во стопанскиот двор на Костал Македонија ДООЕЛ Охрид во с.Косел

Инвеститор: Костал Македонија ДООЕЛ Охрид