Други услуги

БВ Инженеринг изведува секаков тип на градежно-занаетчиски работи:

  • молеро-фарбарски и гипсарски работи;
  • лимарски работи;
  • изработка на секаков тип на подови;
  • ќерамичарски работи;
  • браварски работи;
  • водоводџиски работи;
  • електро инсталатерски работи.