„Државно музичко училиште“ - Битола

Изведување на градежно-занаетчиски работи за конзервација и реставрација на фасадите на објект музичко училиште.