Цевковод-Општина Новаци

Изградба на цевковод за водоснабдување на селата: Бач, Брод, Живојно и Добровени-Општина Новаци.

Инвеститор: Министерство за транспорт и врски