Фонтана пред Уметничка галерија „ Јени Џамија“-Битола

Проект за тековно одржување и санација на фонтана-шадрван