Трафостаница во Битола

Изработка на ограда и други санации во ТС 35/10 КВ Битола Запад