Суводол( РЕК)-Општина Новаци

Изработка на ревидиран основен и инфраструктурен проект заедно со изведба на санација на цевководот брана Суводол до ТЗ, приклучна шахта за ПЕ Рудник до влезна шахта во ПЕ Рудник и од ТЗ до влез на ТЕ-термоелектрана приклучна шахта ХПВ со замена на цевки и арматура.

Инвеститор: АД ЕСМ Скопје, подружница РЕК Битола