Спортска сала „ Боро Чурлевски“ Битола

Адаптација на куглана во спортска сала „ Боро Чурлевски“ Битола

Инвеститор: Агенција за млади и спорт