Село Ракотинци, Општина Сопиште

Изградба на фекална канализација во с.Ракотинци, Општина Сопиште

Инвеститор: Општина Сопиште со финансиски средства од грант на Светска банка