Село Ракотинци-Општина Сопиште

Изградба на фекална канализација во с. Ракотинци.

Инвестирот: Светска банка