Село Белче-Општина Демир Хисар

Изградба на канализациона мрежа со предтретман на отпадни води.

Инвеститор: Општина Демир Хисар