Општина Демир Хисар

-Градежно-занатски работи и изведба на потпорни ѕидови;
-Реконструкција на улица Гоце Делчев во Д.Хисар;
-Доизградба на краци од фекална канализациона мрежа во Д.Хисар профил 3 и 3.1

Инвеститор: Општина Демир Хисар