ООУ ,,Коле Канински" Општина Битола

Реконструкција на фасада на ООУ ,,Коле Канински" во Битола.

Инвеститор: Министерство за образование и наука(МОН)