Минаре ( Јени Џамија) Битола

Конзервација и реставрација на минарето на уметничка галерија „ Јени Џамија“- Битола