МАРнет (Македонска Академска Истражувачка Мрежа) Битола

Реконструкција на внатрешни простории.