Локален пат во с. Лавци-Битола

Рехабилитација и адаптација на локален пат во с.Лавци