Крклино и Горно Оризари

Изградба на мостови во с. Крклино и с. Горно Оризари