Комплекс Касарна-Општина Битола

Изградба на детска градинка ( карабина со надворешно застаклување) на КП 17595/285 АРМ Четврт 2-Битола

Инвеститор: Општина Битола