Градски Пазар-Битола

Изградба на настрешница во функција на објект на ЈП Пазари.

Инвеститор: Општина Битола