Градежни работи

Високоградба

Во делот на високоградбата вршиме:

 • изградба на индивидуални куќи и колективни станбени згради
 • изградба и реконструкција на спортски сали
 • изградба на болници
 • изградба на училишта и факултети
 • изградба на бензиски станици
 • реконструкција на објекти од културно-историско наследство
 • изградба на индустриски и деловни објекти
 • реконструкција и санација на постоечки објекти

Нискоградба

Нашиот опсег на работа ја опфаќа и нискоградбата во чии рамки изведуваме:

 • партерни решенија за јавни површни
 • изведба и реконструкција на улици и патишта
 • партерни решенија за дворови на станбени и деловни објекти
 • машински и рачни ископи
 • нивелациони решенија
 • разни подготвителни и земјени работи

Хидроградба

Многу значаен дел од нашето делување опфаќаат активностите од областа на хидроградбата каде сме подготвени за:

 • изведба на водоводни и канализациони мрежи
 • изведба и реконструкција на фонтани
 • изградба на резервоари и базени
 • изведба на хидро-изолациони решенија
 • изведба на дренажи