Проектирање и надзор

Проектирање

Градежно-архитектонски решенија за:

  • индивидуални станбени објекти
  • колективни станбени објекти
  • индустриски објекти
  • деловни објекти
  • партерни уредувања

Проектирање на:

  • водовод и канализација за сите видови на објекти;
  • електрични инсталации.

Надзор на објекти

БВ Инженеринг располага со високо стучен кадар кој ги поседува потребните овласувања за вршење на надзор на градби од градежништво и електротехника.