.ООУ ,,Славко Лумбарковски" с.Добромири- Општина Новаци

Реконструкција на училишен објект во ООУ Славко Лумбарковски во село Добромири, Општина Новаци

Инвеститор: Министерство за образование и наука