Структура на вработени

rabotnik

Персоналот со кој располага БВ Инженеринг е со соодветно образование и ја има потребната обука и искуство за ракување со ресурсите, реализација на работните процеси и квалитетот на производите и услугите кои се реализираат во рамките на компанијата. БВ Инженеринг располага со следниот кадар:

 • градежни инженери со овластување - 5
 • електро инженер - 1
 • геодети - 3
 • архитекти со овластување - 2
 • градежни техничари - 5
 • сообраќаен техничар - 1
 • тесари - 22
 • фасадери - 12
 • армирачи - 10
 • плочкари - 2
 • бравари - 2
 • машинисти, шофери и одржување - 20
 • администрација - 9

Вкупно: 94

Постојано водиме сметка работните процеси да бидат извршувани од компетентни и обучени лица и посебно внимание посветуваме на доусовршување на кадарот и усвојување на нови вештини.