Хала „ФОД“

Проектирање и изведба на хала и сообраќајно уредување со сите фази.