СОУ ,,Јосип Броз-Тито" Битола

Реконструкција на внатрешноста на објектот(подови,ѕидови,плафони) и реконструкција на електричната инсталација.

Инвеститор: СОУ ,, Јосип Броз -Тито" Битола