с.Магарево Општина Битола

Реконструкција на локални патишта за село Магарево

Инвеститор: Општина Битола