Село Курбиново-Општина Ресен

Проект за конзервација и реставрација на црквата Св.Ѓорѓи.