Млекара АД Битола

Изведба на градежни работи на објект Резервоар на локација во седиштето на нарачателот;
Изведување на градежен дел од WWTP-отпадни води до пречистителна станица, источна и северна страна, на локација на нарачателот;
Изведба на градежни работи на објект Внатрешна канализација во пречистителна станица на локација во седиштето на нарачателот;

Инвеститор: Млекара АД Битола