Млекара АД Битола

Изградна на пречистителна станица, резервоар и реконструкција на хала.