Игралиште во с.Долно Агларци-Општина Новаци

Изградба на мултифункционално игралиште во с. Долно Агларци