Игралиште во с.Долно Агларци

Изградба на мултифункционално игралиште во с. Долно Агларци