ЕВН-Кориснички Енерго Центар (КЕЦ), Битола

Реновирање на Стопански двор - Термо, за пренамена во Кориснички Енерго Центар (КЕЦ), Битола